Tájékoztató társasházi csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról

A műszaki-biztonsági felülvizsgálattal kapcsolatos részletes szabályokat a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény, valamint a gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló 19/2012. (VII.20.) NGM rendelet tartalmazza.

A társasház a földgázelosztói engedélyestől a társasházra vonatkozó használatbavételi engedély jogerőre emelkedésétől számított 10 éven belül, vagy amennyiben ebben az időszakban a csatlakozóvezeték cseréjére sor került, a cserét követő 10 éven belül, majd ezt követően 10 évente rendszeresen köteles megrendelni a csatlakozóvezeték műszaki-biztonsági felülvizsgálatát.

A műszaki-biztonsági felülvizsgálat időpontjának egyeztetése érdekében a földgázelosztó, vagy az általa megbízott vállalkozó a felülvizsgálat beütemezését követően kapcsolatba lép a közös képviselővel az általa megadott elérhetőségek valamelyikén.

A felülvizsgálat során feltárt hibák (feltétellel megfelelt minősítésű vizsgálati szempont) kijavítására a társasház a felülvizsgálatról készült jegyzőkönyv kiállításának napjától számított 1 (egy) éven belül köteles. A földgázelosztót a feltárt hibák kijavításának elmulasztásából eredő károkért és költségekért felelősség nem terheli. A felülvizsgálatot végző személy az egy éves javítási határidőtől eltérő határidőt is előírhat.

A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés üzemképes és biztonságos állapotban tartására az ingatlan tulajdonosa köteles, ennek megfelelően saját költségén köteles gondoskodni azok rendszeres karbantartásáról, javításáról és szükség szerinti cseréjéről.

Csatlakozóvezeték: a felhasználási hely telekhatárától a fogyasztói főcsapig terjedő vezeték

Felhasználói berendezés: a fogyasztói vezeték, a gázfogyasztó készülék és a gázfelhasználó technológiák, valamint az azok rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges tartozékok összessége.

Fogyasztói vezeték: az a vezetékszakasz tartozékaival együtt, amely a gázmérőtől – ennek hiányában a fogyasztói főcsaptól – a gázfogyasztó készülékig terjed.

Gázfogyasztó készülék: földgázzal üzemeltetett készülék.

Gázfelhasználó technológia: ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási eljárásokra tervezett berendezés a tüzelőanyag- és égéslevegő ellátó rendszerrel, a tűztér-munkatérrel, az égéstermék-elvezetéssel és az irányítástechnikai tartozékokkal együtt, amelyben ipari vagy mezőgazdasági nyersanyag vagy félkész termék, gáz eltüzeléséből keletkezett hőenergia, védőgáz hatásának van kitéve.

TELJESÍTÉSI FELTÉTELEK

A közös képviselő/megrendelő a megrendelés kitöltésével és a földgázelosztó részére történő elküldésével hozzájárul a megrendelésben szereplő személyes adatok földgázelosztó, illetve a földgázelosztó által a munkavégzéssel megbízott vállalkozó általi kezeléséhez.

A földgázelosztó nem vizsgálja, hogy a megrendelés az arra jogosulttól származik-e, illetve a közös képviselő/megrendelő által megadott adatok a valóságnak megfelelnek-e. Mivel az internet bárki számára hozzáférhető, az azon továbbított adatok megsemmisülése, késedelmes megérkezése, stb. folytán keletkező, illetve a nem az arra jogosulttól származó megrendelésből, valamint a valótlan adatok közléséből eredő károk tekintetében a földgázelosztó mindennemű kártérítési és egyéb felelősségét kizárja.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a megrendelt felülvizsgálat a földgázelosztó nem felróható okból meghiúsul (pl. megrendelő nem biztosítja a helyszínt, a szükséges dokumentációt), akkor a földgázelosztó jogosult a megrendelt felülvizsgálattal kapcsolatban felmerült, igazolható költségeinek kiszámlázására a társasház felé.

A műszaki-biztonsági felülvizsgálat időpontjában az ingatlan tulajdonosnak az alábbi feltételeket, dokumentumokat kell biztosítani:

  • a csatlakozóvezeték és a felhasználó berendezés megvalósulási terve, átalakítások dokumentációja (vagy legalább a berendezés üzembe helyezési időpontjának megadása),
  • a gázfogyasztó készülékek karbantartását igazoló dokumentumok (a készülék gyártójának előírása szerinti időn belüli érvényességgel és tartalommal elvégzett beavatkozások, legalább az utolsó készülék-karbantartás időpontja),
  • a kémény (ha van gázüzemű kéményes készülék a felhasználó berendezésben) kéményseprőipari közszolgáltató által elvégzett műszaki felülvizsgálatát igazoló 1 évnél nem régebbi dokumentum,
  • az égéstermék elvezető berendezés felülvizsgálatát C típusú készülék esetén (zárt égésterű) igazoló dokumentum attól függően, hogy az a gázfogyasztó készülékkel együtt tanúsított, szerelt szerkezet akkor a karbantartást igazoló dokumentum, ha nem a készülékkel együtt tanúsított, szerelt, vagy épített szerkezet akkor a kéményseprőipari felülvizsgálatot igazoló 1 évnél nem régebbi dokumentum,
  • EPH jegyzőkönyv,
  • villamos biztonságtechnikai felülvizsgálati jegyzőkönyv (olyan létesítményben, ahol ez elő van írva, közintézmények),
  • robbanásveszélyes zónában alkalmazott villamos berendezések felülvizsgálatának jegyzőkönyve (kiépített robbanás elleni védelem esetén, pl.: társasházi hőközpont),
  • beépített légbevezető elemek bizonylata,
  • nyomásszabályozó berendezés beszabályozási adatlapja, és karbantartási jegyzőkönyve (nem elosztói engedélyesi tulajdonában lévő nyomásszabályozó esetén),
  • utolsó időszakos műszaki-biztonsági felülvizsgálat jegyzőkönyve (amennyiben már volt ilyen).

A felsorolt dokumentumok, feltételek megléte, és a helyszíni felülvizsgálat megállapításai együtt határozzák meg a csatlakozóvezeték műszaki-biztonsági szempontból történő megfelelőségét.

Gázmérővel nem rendelkező lakások esetében a társasházi csatlakozóvezeték felülvizsgálatával egyidejűleg a lakásokban lévő felhasználói berendezések (tűzhely, bekötővezeték, légellátás) felülvizsgálatát is elvégzi munkatársunk, melyről a lakók értesítése a közös képviselet feladata.

A műszaki-biztonsági felülvizsgálat lefolytatásához, az egyeztetett időpontban, a közös képviseletnek kell biztosítania az épület csatlakozóvezetékkel érintett összes helyiségébe (pince, lakások stb.) történő bejutást.