Gyakran Ismételt Kérdések

Ingatlan eladáskor mit kell tenni, az eladónak?

Rendezni kell a tulajdonosnak/tulajdonosoknak a közös költséget, az esetleges extra közös költséget és a késedelmi kamatot. Javasolt, hogy a közös képviselőtől kérjen egy 0-s igazolást és az adás-vételi szerződésben rögzítsék a felek, hogy az eladónak/eladóknak nincsen tartozásuk a társasház felé. Javasolt, hogy a szerződésben rögzítsék, hogy az új tulajdonos mikortól köteles fizetni a társasház felé a közös költséget, továbbá ha van fűtési, vízmelegítési költségfizetési kötelezettség a fentiek vonatkoznak azokra a kötelezettségekre is. Ez nem vonatkozik a FŐTÁV szolgáltatására.

Kit terhel a korábbi tulajdonos/tulajdonosok ki nem fizetett közös költsége, vízmelegítési és fűtési költség?

Ha az adás-vételi szerződésben a felek nem tértek ki a kötelezettségek  megfizetésére, az új tulajdonos vagy tulajdonosok kötelezettsége a közös költség, vízmelegítés, fűtési költség kamatokkal megemelt összegének megfizetése.

Mit tehet a közös képviselő a közös költséget nem fizetőkkel szemben?

A közös képviselő-társasházkezelő az adós tulajdonost, tulajdonosokat egyenlegközlőn (folyószámla kivonaton) fizetésre felszólítja. Eljár az SZMSZ-ben rögzítettek szerint ügyvéd közreműködése mellet, valamennyi költséget az adósra hárítva és beadatja az illetékes bíróságra a fizetési meghagyást. A módosított társasházi törvény rendelkezése szerint a háromhavi közös költséggel tartozó tulajdonos ellen a törvényben rögzítettek szerint jelzálogjog bejegyeztetést kezdeményez az illetékes Földhivatalnál. Valamennyi költséget, beleértve a visszavonás, a törlési költséget is a társasház az adósra terheli.

Kit terhel a közös költséget nem fizetők helyett a fizetési kötelezettség?

A sortartásos kezesség szabályait kell alkalmazni. Eszerint a tarozás rendezéséig a társasház kötelezettsége a vagyonából a fizetendő költségeket megfizetni, meghitelezni, megelőlegezni.

Egyszeri extra közös költség befizetés mit jelent?

Amennyiben a társasház olyan nagyobb volumenű munkákat tervez megrendelni, amelyek nem szerepelnek az éves tervben, a közgyűlés megállapíthat extra, egyszeri közös költség befizetési költséget, és ezt érvényes szavazattal elő írhatja a közös képviselő kötelezettségként. Több extra közös költség kötelezettség is megszavazható különös tekintettel egy nem várt rendkívüli esetet. Az így megszavazott fizetési kötelezettségek a minden évben a rendes évi közgyűlésen megszavazott és határozatban rögzített közös költség fizetési kötelezettségen túli előírt fizetési kötelezettség.

Ingatlan adás-vételnél ki fizeti a közös költséget?

Minden esetben az eladó/eladók-vevő/vevők közötti megegyezés tárgya a fizetési kötelezettség. Gyakorlat, hogy a tárgyhó első napján esedékes fizetési kötelezettség beleértve a vízmelegítési és fűtési költséget is az fizeti, aki a tárgyhó első napján a tulajdonos.

Milyen tulajdonosi kötelezettségek vannak a vízórákkal kapcsolatosasan?

A társasház főmérője a társasház tulajdonában van. A főmérőn mért fogyasztás után kéthavonta számláz a Vízművek és a Csatornázási Művek Zrt. vagy közvetlenül, vagy a Díjbeszedő közreműködése mellett a szolgáltató a szerződő társasháznak.

Amennyiben a társasház locsolási almérőt szereltetett fel a mérő, vagy mérők a társasház tulajdonában van, vagy vannak. A vízszámlából jóváírásra kerül a csatornadíj.

A tulajdonosoknak szerződéses jogviszonyban kell lenni a szolgáltatókkal biztosítani kell a mérők kéthavonta történő leolvasását, illetve határidőre az óraszám és a tényleges óraállást be kell mondani, vagy az elérhetőségen leadni. Amennyiben a tulajdonosok, vagy bérlőik nem tesznek eleget kötelezettségüknek, vagy nem pontos, valós adatokat közölnek a szolgáltatóval, illetve a számlázást végző Díjbeszedő Zrt.-vel, úgy a főmérő adatait veszi figyelembe a szolgáltató és nem kerül jóváírásra az almérők tényleges fogyasztása. Ez jelentős többletköltséget eredményezhet a társasháznál.

A 127/1991.(X.9) a mérésügyről szóló törvény előírásának megfelelően az almérők 6 évig hitelesek. Azok cseréje, hitelesíttetése és a védőgyűrűvel történő zárása tulajdonosi feladat és költség. Amennyiben a tulajdonos nem tesz eleget ezen kötelezettségének, a szolgáltató korlátozhatja a szolgáltatást, vagy átalánydíjat állapít meg a fogyasztó részére.

Milyen kötelezettsége van a tulajdonosnak az egyedi hőmennyiségmérőkkel összefüggésben?

Az egyedi elszámolást és fogyasztást mérő hőmennyiségmérők nem a FŐTÁV tulajdonában vannak, hitelesíttetése, elemcsere tulajdonosi kötelezettség. A mérés elszámolása nem közös képviseleti feladat.

Milyen kötelezettsége van a tulajdonosnak egyedi fűtést, melegvíz szolgáltatást nyújtó gázkazánok esetén?

A közös képviselő-társasházkezelő biztosítja a kazánok karbantartását, javítását szakszervizzel, a társasház költségére. Továbbá biztosítja az előírt felügyeletet szintén a társasház költségére. Megszervezi a havi leolvasást alvállalkozóval és az elszámolást a közgyűlés által elfogadott metodika szerint végzi. Az elemcsere, hitelesítés a tulajdonos feladata és költsége, valamint a szükséges mérőeszköz cseréje is. Csak fűtési időn kívül végezhető feladat, továbbá a közös képviselő társasházkezelő közreműködése mellett.

Mit tartalmaz az SZMSZ?

Az Alapító Okirat a társasházi törvény rendelkezéseit figyelembe véve az Szervezeti Működési Szabályzat részletesen szabályozza a közgyűlés határozatának megfelelően a közös képviselő, társasházkezelő, IB a Számvizsgáló bizottság, Számvizsgáló, vagy tulajdonosi megbízottak részletes feladatait, jogait, kötelezettségüket a törvényi előíráson túlmenően is. Szabályozza a Házirendet és tartalmazhatja a Tűzvédelmi előírásokat is. A szabályzatot a társasház a saját igényinek megfelelően készítheti el és módosíthatja.

Közgyűlésen kik szavazhatnak?

Az ingatlan, vagy ingatlanok tulajdonosai, vagy a törvényi feltételeknek megfelelő meghatalmazással rendelkező meghatalmazott. Egy meghatalmazott több tulajdonost is képviselhet, továbbá rendelkezhet állandó meghatalmazással is a meghatalmazott. Az eredeti meghatalmazásokat a közgyűlés előtt, vagy a közgyűlésen a regisztrációkor kell leadni. A szavazati jogot korlátozza a társasházi törvény abban az esetben, ha tulajdonosnak közös költség tartozása van a társasház felé.