Tájékoztató társasházi csatlakozóvezetékek műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról

A műszaki-biztonsági felülvizsgálattal kapcsolatos részletes szabályokat a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény, valamint a gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló 19/2012. (VII.20.) NGM rendelet tartalmazza.

A társasház a földgázelosztói engedélyestől a társasházra vonatkozó használatbavételi engedély jogerőre emelkedésétől számított 10 éven belül, vagy amennyiben ebben az időszakban a csatlakozóvezeték cseréjére sor került, a cserét követő 10 éven belül, majd ezt követően 10 évente rendszeresen köteles megrendelni a csatlakozóvezeték műszaki-biztonsági felülvizsgálatát.

A műszaki-biztonsági felülvizsgálat időpontjának egyeztetése érdekében a földgázelosztó, vagy az általa megbízott vállalkozó a felülvizsgálat beütemezését követően kapcsolatba lép a közös képviselővel az általa megadott elérhetőségek valamelyikén.

A felülvizsgálat során feltárt hibák (feltétellel megfelelt minősítésű vizsgálati szempont) kijavítására a társasház a felülvizsgálatról készült jegyzőkönyv kiállításának napjától számított 1 (egy) éven belül köteles. A földgázelosztót a feltárt hibák kijavításának elmulasztásából eredő károkért és költségekért felelősség nem terheli. A felülvizsgálatot végző személy az egy éves javítási határidőtől eltérő határidőt is előírhat.

A csatlakozóvezeték üzemképes és biztonságos állapotban tartására az ingatlan tulajdonosa köteles, ennek megfelelően saját költségén köteles gondoskodni azok rendszeres karbantartásáról, javításáról és szükség szerinti cseréjéről.

Csatlakozóvezeték: a felhasználási hely telekhatárától a fogyasztói főcsapig terjedő vezeték

TELJESÍTÉSI FELTÉTELEK

A közös képviselő/megrendelő a megrendelés kitöltésével és a földgázelosztó részére történő elküldésével hozzájárul a megrendelésben szereplő személyes adatok földgázelosztó, illetve a földgázelosztó által a munkavégzéssel megbízott vállalkozó általi kezeléséhez.

A földgázelosztó nem vizsgálja, hogy a megrendelés az arra jogosulttól származik-e, illetve a közös képviselő/megrendelő által megadott adatok a valóságnak megfelelnek-e. Mivel az internet bárki számára hozzáférhető, az azon továbbított adatok megsemmisülése, késedelmes megérkezése, stb. folytán keletkező, illetve a nem az arra jogosulttól származó megrendelésből, valamint a valótlan adatok közléséből eredő károk tekintetében a földgázelosztó mindennemű kártérítési és egyéb felelősségét kizárja.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a megrendelt felülvizsgálat a földgázelosztónak nem felróható okból meghiúsul (pl. megrendelő nem biztosítja a helyszínt,a szükséges dokumentációt), akkor a földgázelosztó jogosult a megrendelt felülvizsgálattal kapcsolatban felmerült, igazolható költségeinek kiszámlázására a társasház felé.

A műszaki-biztonsági felülvizsgálat időpontjában az ingatlan tulajdonosnak az alábbi feltételeket, dokumentumokat kell biztosítani:

  • a csatlakozóvezeték megvalósulási terve, átalakítások dokumentációja (vagy legalább a berendezés üzembe helyezési időpontjának megadása),
  • EPH jegyzőkönyv,
  • nyomásszabályozó berendezés beszabályozási adatlapja, és karbantartási jegyzőkönyve (nem elosztói engedélyesi tulajdonában lévő nyomásszabályozó esetén),
  • a gázfogyasztó készülékek karbantartását igazoló dokumentumok (a készülék gyártójának előírása szerinti időn belüli érvényességgel és tartalommal elvégzett beavatkozások, legalább az utolsó készülék- karbantartás időpontja),
  • beépített légbevezető elemek bizonylata,
  • nyilatkozat gépi elszívásról,
  • gázkészülék bekötővezetékek bizonylata,
  • utolsó időszakos műszaki-biztonsági felülvizsgálat jegyzőkönyve (amennyiben már volt ilyen)

A felsorolt dokumentumok, feltételek megléte, és a helyszíni felülvizsgálat megállapításai együtt határozzák meg a csatlakozóvezeték műszaki-biztonsági szempontból történő megfelelőségét.

Gázmérővel nem rendelkező lakások esetében a társasházi csatlakozóvezeték felülvizsgálatával egyidejűleg a lakásokban lévő felhasználói berendezések (tűzhely, bekötővezeték, légellátás) felülvizsgálatát is elvégzi munkatársunk, melyről a lakók értesítése a közös képviselet feladata.

A műszaki-biztonsági felülvizsgálat lefolytatásához az épület csatlakozóvezetékkel érintett összes helyiségébe (pince, lakások stb.) történő bejutást biztosítani szükséges a közös képviseletnek.